Bão Echinophyllia Frag ở Miami

CHI TIẾT

Tên: Bão Miami Echinophyllia Chalice Frag

Kích thước: Mảnh 1"+ (Hình ảnh lớn hơn là thuộc địa)

  • CHĂM SÓC - Trung cấp
  • ĐÈN - Trung bình - Thấp
  • LƯU LƯỢNG - Trung bình - Thấp

Màu sắc: Sắc thái xanh, xanh, vàng, đỏ

*FRAG : Những hình ảnh nhìn thấy là từ xe tăng thực tế của chúng tôi, các mảnh vỡ sẽ có cùng chất lượng, đã lành và ít nhất là 3/4" đến 1"+

$50.00
Vận chuyển được tính khi thanh toán.

Tham gia bản tin của chúng tôi