Mưa sao băng cyphastrea frag

CHI TIẾT

Tên: "Mưa sao băng" Cyphastrea Frag

Kích thước: 1/2 " đến 3/4" inch

  • CHĂM SÓC - Trung cấp
  • ĐÈN - Trung bình
  • LƯU LƯỢNG - Trung bình

Mảnh vỡ: Đây là hình ảnh từ các xe tăng thực tế của chúng tôi, các mảnh vỡ sẽ có cùng chất lượng, đã lành và có kích thước ít nhất là 1/2 inch đến 3/4 inch.

$35.00
Vận chuyển được tính khi thanh toán.

Tham gia bản tin của chúng tôi